top of page

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste Luontaishoitola Caprin ajanvaraus- ja asiakastietorekisterille sekä Tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tiedon tallentamisesta.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Luontaishoitola Capri

Y-tunnus: 1707427-6

Osoite: Automaatiotie 1  90460 Oulunsalo

Sähköpostiosoite: puolitaivalkati@gmail.com

 

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Kati Puolitaival 
Honkakuja 12 C 9  

90460 Oulunsalo 

puolitaivalkati@gmail.com  

041-4567485

 

3. Rekisterin nimi

Luontaishoitola Caprin asiakastietojen ja ajanvarausten rekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet

Rekisterin käyttötarkoitus on turvata asiakkaalle mahdollisimman turvallinen ja asianmukainen hoito, potilasturvallisuudesta huolehtiminen sekä toimiva asiakassuhde, ajanvarausten sekä laskutuksen mahdollistaminen ja ylläpito.

Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Tiedot tallennetaan ajanvarauksen sekä asiakaskäyntien yhteydessä. Tiedot kerätään ensimmäisellä käyntikerralla asiakastietolomakkeella, josta ne siirretään tietokoneelle, asiakkaan suostumuksella. Ajanvaraustietoja ylläpidetään paperisella ajanvarauskirjalla.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja asiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon, laskutukseen, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen ja viestien mahdollistamiseen. Järjestelmään tallennetaan myös hoitosuhteen kannalta asiakkaan tallennettavaksi hyväksymät tiedot.

Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Rekisterinpitäjä voi myös lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakas voi kieltäytyä näistä tiedotteista ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen puolitaivalkati@gmail.com tai asiaskastietolomakkeella.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, syntymävuosi, ammatti, terveydentilaa koskevat tiedot: hoitoon tulon syy, hoitojen kontraindikaatiot, lääkitys, sairaudet, yleinen terveydentila, raskaus, vieraat esineet kehossa, allergiat, leikkaukset ja vammat sekä asiakkaan antamat lisätiedot, tieto asiakaskirjeiden vastaanotosta sähköpostitse ja tekstiviestitse, tehdyt varaukset, asiakaskäynnit.

 

6. Tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti ja siirretäänkö tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

7. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään kun laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. 

Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää.

 

8. Tietojen suojauksen periaatteita

Ajanvarauskirjaa säilytetään lukitussa tilassa tai henkilökohtaisessa valvonnassa. Asiakkaan täyttämä asiakastietolomake säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköiset asiakastiedot säilytetään henkilökohtaisella tietokoneella. Tietokone on suojattu salasanoin sekä palomuurilla. Käyttöjärjestelmässä käytetään viimeisimpiä päivityksiä sekä suojaustiedostoja.

Tiedostoista otetaan säännöllisesti varmuuskopio joka säilytetään lukitussa kaapissa, erillään tietokoneesta.

 

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.

Pyynnöt on osoitettava kohdassa 2 määritellylle rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Lainsäädäntö

Rekisterinpitäjä noudattaa asiakastietojen säilytyksessä henkilötiedon käsittelyä koskevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia.

bottom of page